Qendra e Ndihmës Ligjore Falas, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Ndihmë juridike për individët në nevojë në Qendrën e Ndihmës Ligjore Falas pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Diskriminimi i shumëfishtë dhe mekanizmat ligjorë për parandalimin e tij"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të Drejtat Pronësore dhe Gruaja"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...


AJO QUHET N.A. PËRFITUESE E SHËRBIMIT LIGJOR FALAS OFRUAR NGA QNL, DHE BASHKË ME TË, NE KEMI NJË HISTORI PËR TË TREGUAR

 

N.A., përfituese e shërbimit ligjor falas ofruar nga QNL: “Shërbimi i ofruar nga avokatet e QNL ka qenë shumë jetik në lidhje me problemet e mia ligjore”.

 

PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT NË BASHKINË ROSKOVEC DHE ZONAT RURALE NË KËTË BASHKI

 

Qendra “Gruaja, Komuniteti, Mjedisi” në bashkëpunim me Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare ju ftojmë të merrni pjesë në aktivitetin ndërgjegjësues me temë, “Parandalimi i gjuhës së urrejtjes, dhunës, përjashtimit dhe diskriminimit të komunitetit rom-kontribut për një shoqëri pa ekstremizëm të dhunshëm dhe radikalizëm”.

 

FTESË - QASJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE NË SHKODËR ME ÇËSHTJET E PARAQITURA NGA KOMITETI CEDAW DHE GREVIO NË RAPORTET PËR SHQIPËRINË

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) ka kënaqësinë t’ju ftojë të merrni pjesë në sesionin informues me temë “Qasja e organizatave të shoqërisë civile në Shkodër me çështjet e paraqitura nga Komiteti CEDAW dhe GREVIO në raportet për Shqipërinë”.

 

DËSHTIMI I RADHËS NË PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN E VIKTIMAVE TË DHUNËS ME BAZË GJINORE!

 

Deklaratë e Anëtarëve të Rrjetit të monitorimit kundër dhunës me bazë gjinore.

 

RAPORTI I GREVIOS PËR SHQIPËRINË-PLAN VEPRIMI PËR ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE QË PUNOJNË KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE DHE DHUNËS NË FAMILJE

 

Ky raport i Grupit të Ekspertëve mbi Veprimin kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (GREVIO), vlerëson masat legjislative dhe masat e tjera të ndërmarra në zbatim të dispozitave të Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje.

 

“VËZHGIMET PËRFUNDIMTARE TË KOMITETIT CEDAW DHE RAPORTI I GREVIOS PËR SHQIPËRINË-PLANE VEPRIMI PËR ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE QË PUNOJNË KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE DHE DHUNËS NË FAMILJE”

 

Kjo tryezë u organizua në kuadrin e projektit “Ngritja e një rrjeti të organizatave jofitimprurëse për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”, zbatuar nga QNL. Projekti financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN WOMEN.

 

THIRRJE PËR POZICIONIN “EKSPERT KOMUNIKIMI”

 

Kjo thirrje kryhet në kuadrin e zbatimit të projektit “Ngritja e një platforme të organizatave jofitimprurëse dhe rrjeteve për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe kundër dhunës në familje në Shqipëri”; Ky projekt financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN Women.

 

QENDRA E NDIHMËS LIGJORE FALAS PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR NË DURRËS

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare po zbaton projektin, “Fuqizimi i grupeve të varfra dhe të margjinalizuara përmes ofrimit të ndihmës juridike falas dhe edukimit ligjor, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës”, me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim PNUD dhe fonde të Qeverisë së Turqisë.

 

QENDRA PËR NISMA LIGJORE QYTETARE (QNL) ËSHTË VLERËSUAR SI SHEMBULL I NJË PREJ ORGANIZATAVE ME MË SHUMË NDIKIM NË FUSHËN E SHËRBIMEVE SOCIALE NË SHQIPËRI

 

Ky vlerësim është bërë nga ERSTE Shtifung studies, "Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities", mars 2017.

 

EKZEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE - KUSHT PËR MBROJTJEN DHE RESPEKTIMIN E TË DREJTAVE EKONOMIKE NË FAMILJE

 

Ky raport-analizë u bë i mundur falë mbështetjes së ofruar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) me fonde të qeverisë së Suedisë. Idetë e shprehura nga autorët e këtij botimi, nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht qëndrim-in e UNDP-së apo të Qeverisë suedeze.

 

TRAJNIME TË SPECIALISTËVE PËR TË DREJTAT E PRONËSISË NË KËNDVËSHTRIMIN GJINOR NË TIRANË E ELBASAN

 

Këto trajnime u organizuan nga QNL në kuadrin e zbatimit të projektit “Mbështetje aksesit të grave në të drejtat pronësore përmes rritjes së nivelit të informacionit, këshillimit ligjor dhe ndërgjegjësimit”, me mbështetjen e Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN WOMEN).

 

MBËSHTETJE PËR AKSESIN E GRAVE NË TË DREJTAT E PRONËSISË

 

Udhëzues praktik për profesionistët e drejtësisë.

 

DISKRIMINIMI I SHUMËFISHTË DHE MEKANIZMAT LIGJORË PËR PARANDALIMIN E TIJ

 

Ky raport u hartua me mbështetjen e Civil Rights Defenders, me fonde të qeverisë suedeze përmes programit “Rritja e qasjes në liri dhe drejtësi në Shqipëri”.

 

ROLI I ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE NË ADRESIMIN E DISKRIMINIMIT TË SHUMËFISHTË

 

Tryezë e rrumbullakët.

 

ADRESIMI I DISKRIMINIMIT TË SHUMËFISHTË PËRMES LITIGIMIT STRATEGJIK

 

Rasti i veçimit të fëmijëve romë në shkollën “Avdyl Avdia”, Moravë, Berat.

 

PROJEKT-LIGJI 'PËR NISMËN LIGJVËNËSE POPULLORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË' DHE RELACIONI SHOQËRUES

 

Janë të mirëpritura pyetje ose sugjerime për këtë projekt-ligj në rubrikën Pyetje për Avokatin, si dhe në adresën tonë në Facebook.

 

NGA SESIONI I 64 I KOMITETIT CEDAW

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare mori pjesë në sesionin e 64 të Komitetit CEDAW, në të cilin u shqyrtua raporti i Katërt Periodik Kombëtar i shtetit shqiptar.

 

RAPORT MBI GJETJET KRYESORE NGA MONITORIMI I VENDIMEVE TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË, ME OBJEKT ZGJIDHJEN E MARTESËS DHE RREGULLIMIN E PASOJAVE TË SAJ (JANAR-DHJETOR 2014)

 

Përgatitja e këtij raporti u mbështet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Qeveria e Suedisë.

 

NISMA LIGJVËNËSE POPULLORE SI MJET I DEMOKRACISË SË DREJTPËRDREJTË, NEVOJA PËR RREGULLIMIN E SAJ LIGJOR

 

Botuar në revistën “Kuvendi”, Nr.4, 2015

 

ZBATIMI DHE FORCIMI I NISMAVE LIGJVËNËSE QYTETARE, PËRMES PËRMIRËSIMEVE LIGJORE DHE RRITJES SË AKTIVIZMIT TË SHOQËRISË CIVILE

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) është duke zbatuar projektin me titull “Zbatimi dhe forcimi i nismave ligjvënëse qytetare të parashikuara në kushtetutë, përmes përmirësimeve ligjore dhe rritjes së aktivizmit të shoqërisë civile”, me mbështetjen e Fondacionit “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” (SOROS).

 

AKTIVITETE KRYESORE

 

Ndihmë ligjore për grupet në nevojë, në veçanti, për grate e dhunuara nga dhuna e ushtruar në familje ose jashtë saj, për gratë e trafikuara si dhe për gratë e varfra; përmes këshillimeve ligjore..  I plote


Nisma ligjore qytetare, me qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor dhe praktikave institucionale, si dhe bashkëpunimi me organizata të tjera për këto veprimtari...  I plote


Monitorimi i zbatimit të ligjeve dhe projektligjeve parë në prespektivën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive kushtetuese, si dhe në perspektivën gjinore...  I plote

Spot publicitar per luften kunder korrupsionit

Get Flash to see this player.

 

Dhuna ne Familje

Get Flash to see this player.

 

 

Kjo tryezë u organizua në kuadrin e projektit “Ngritja e një rrjeti të organizatave jofitimprurëse për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”, zbatuar nga QNL. Projekti financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN WOMEN.


Adresa: Rr. "Vaso Pasha", Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.

P.O BOX 1549, Tel +355 4 240 933, Fax +355 4 241 914
E-mail: avokatore@albmail.com