"Të Drejtat Pronësore dhe Gruaja"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...


RAPORT MBI GJETJET KRYESORE NGA MONITORIMI I VENDIMEVE TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË, ME OBJEKT ZGJIDHJEN E MARTESËS DHE RREGULLIMIN E PASOJAVE TË SAJ (JANAR-DHJETOR 2014)

 

Përgatitja e këtij raporti u mbështet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Qeveria e Suedisë.

 

NISMA LIGJVËNËSE POPULLORE SI MJET I DEMOKRACISË SË DREJTPËRDREJTË, NEVOJA PËR RREGULLIMIN E SAJ LIGJOR

 

Botuar në revistën “Kuvendi”, Nr.4, 2015

 

PROMOVIMI I TË DREJTAVE TË PERSONAVE TË TRAFIKUAR NË SHQIPËRI

 

Përgatitur në kuadrin e projektit “Promovimi i qasjes me në qendër viktimën në rastet e trafikimit në Shqipëri dhe Bosnje-Hercegovinë”, me mbështetjen financiare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Holandës, programi Matra CoProl.

 

ZBATIMI DHE FORCIMI I NISMAVE LIGJVËNËSE QYTETARE, PËRMES PËRMIRËSIMEVE LIGJORE DHE RRITJES SË AKTIVIZMIT TË SHOQËRISË CIVILE

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) është duke zbatuar projektin me titull “Zbatimi dhe forcimi i nismave ligjvënëse qytetare të parashikuara në kushtetutë, përmes përmirësimeve ligjore dhe rritjes së aktivizmit të shoqërisë civile”, me mbështetjen e Fondacionit “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” (SOROS).

 

ÇËSHTJET STRATEGJIKE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE EKONOMIKE TË FËMIJËVE DHE TË PRINDËRVE NË RASTET ME OBJEKT ZGJIDHJE MARTESE

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare është duke zbatuar projektin me titull “Çështjet strategjike për mbrojtjen e të drejtave ekonomike të fëmijëve dhe të prindërve në rastet me objekt zgjidhje martese”, mbështetur nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, PNUD, i cili synon fuqizimin e grave nëpërmjet litigimit, monitorimit, advokimit dhe medias.

 

ROLI I PSIKOLOGUT DHE PUNONJËSIT SOCIAL NË KUADRIN E AKSESIT QYTETAR NË ORGANET E DREJTËSISË, SI DHE PËR MBROJTJEN E INTERESIT MË TË LARTË TË TË MITURVE

 

Ky raport u hartua Nga Qendra Për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) dhe Shërbimi Ligjor Falas, (TLAS), në kuadër të zbatimit të projektit “Forcimi i grave në nevojë dhe rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit mbi adresimin e diskriminimit gjinor dhe dhunës në familje përmes dramatizimeve dhe shfaqjeve”.

 

TË DREJTAT PRONËSORE DHE GRUAJA

 

Kjo Broshurë Informuese është përgatitur nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në kuadër të zbatimit të projektit “Mbështetja për aksesin e grave në të drejtat e pronësisë përmes informimit, ndërgjegjësimit dhe këshillimit ligjor”, me mbështetjen financiare dhe teknike të UN Women në kuadër të Programit të Bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Kombeve të Bashkuara 2012-2016.

 

E-PËRMBLEDHJE E LEGJISLACIONIT SHQIPTAR MBI KONTRAKTIMIN E OJF-ve NGA ORGANET QENDRORE DHE VENDORE PËR SHËRBIMET E DHUNËS NË FAMILJE

 

Përgatitja dhe botimi i raportit u mbështet nga Fondi i Mirëbesimit të Kombeve të Bashkuara në Përkrahje të Veprimeve për Eliminim e Dhunës ndaj Grave, (UN Trust Fund).

 

NJË BASHKËBISEDIM NDËRMJET GJYQTARËVE TË GJYKATËS SË LARTË TË SHBA, ANTONIN SCALIA DHE STEPHEN BREYER

 

Dokumentet ligjore të huaja të cituara në opinionet kushtetuese të Gjykatës së Lartë të Shteteve të Bashkuara.

 

"ANALIZË E KUADRIT LIGJOR MBI NËNKONTRAKTIMIN E OJF-ve NGA ORGANET QENDRORE DHE VENDORE, PËR SHËRBIMET E DHUNËS NË FAMILJE"

 

Ky raport është përgatitur në kuadrin e projektit “Ndërtimi i një sistemi të qëndrueshëm për adresimin e dhunës ndaj grave në Shqipëri”, zbatuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare dhe Rrjeti kundër Dhunës Gjinore dhe Trafikimit, me mbështetjen financiare të Fondit të Mirëbesimit të Kombeve të Bashkuara në Përkrahje të Veprimeve për Eliminim e Dhunës ndaj Grave, (UN Trust Fund).

 

AKTIVITETE KRYESORE

 

Ndihmë ligjore për grupet në nevojë, në veçanti, për grate e dhunuara nga dhuna e ushtruar në familje ose jashtë saj, për gratë e trafikuara si dhe për gratë e varfra; përmes këshillimeve ligjore..  I plote


Nisma ligjore qytetare, me qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor dhe praktikave institucionale, si dhe bashkëpunimi me organizata të tjera për këto veprimtari...  I plote


Monitorimi i zbatimit të ligjeve dhe projektligjeve parë në prespektivën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive kushtetuese, si dhe në perspektivën gjinore...  I plote

Spot publicitar per luften kunder korrupsionit

Get Flash to see this player.

 

Dhuna ne Familje

Get Flash to see this player.

 

 


Adresa: Rr. "Vaso Pasha", Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.

P.O BOX 1549, Tel +355 4 240 933, Fax +355 4 241 914
E-mail: avokatore@albmail.com