Shoqëria civile në parandalimin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Çështje të diskriminimit dhe të dhunës me bazë gjinore në marrëdhëniet e pronësisë

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Çështje gjinore të pronësisë mbi tokën në zonën e Malësisë së Madhe

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Qendra e Ndihmës Ligjore Falas, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Ndihmë juridike për individët në nevojë në Qendrën e Ndihmës Ligjore Falas pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Diskriminimi i shumëfishtë dhe mekanizmat ligjorë për parandalimin e tij"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...


E-PËRMBLEDHJE E LEGJISLACIONIT DHE JURISPRUDENCËS SHQIPTARE: TË DREJTAT E PRONËSISË DHE BARAZIA GJINORE

 

Tiranë 2018

 

QASJA GJINORE E PSIKOLOGUT NË PROCESIN E RREGULLT LIGJOR

 

Aktiviteti u organizua në kuadrin e projektit “Forcimi i grave të margjinalizuara përmes ofrimit të ndihmës ligjore falas dhe mbështetjes psiko-sociale, një përgjigjeje më efektive të profesionistëve dhe institucioneve, si dhe kontributit pro bono”, i cili po zbatohet nga QNL me fonde të qeverisë suedeze nëpërmjet bashkëpunimit me Civil Rights Defenders.

 

PJESËMARRJA E INSTITUCIONIT TË AP NË PROCESIN E MONITORIMIT TË KONVENTËS CEDAW DHE RAPORTIMIT PËRPARA KOMITETIT CEDAW

 

Ky dokument është përgatitur në kuadër të projektit “Ngritja e një rrjeti të organizatave jofitimprurëse për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”, i zbatuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL), mbështetur financiarisht nga Komisioni Evropian dhe zbatuar me mbështetjen e UN WOMEN.

 

PJESËMARRJA E ORGANIZATAVE JO FITIMPRURËSE NË PROCESIN E MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË KONVENTËS CEDAW DHE KONVENTËS SË STAMBOLLIT DHE RAPORTIMIT PËRPARA KOMITETIT CEDAW, UPR DHE GREVIO

 

Ky dokument është përgatitur në kuadër të projektit “Ngritja e një rrjeti të organizatave jofitimprurëse për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”, i zbatuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL), mbështetur financiarisht nga Komisioni Evropian dhe zbatuar me mbështetjen e UN WOMEN.

 

LIGJI NR. 22/2018 “PËR STREHIMIN SOCIAL”

 

Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr.22/2018 “Për strehimin social”, i cili është akti më i rëndësishëm për realizimin e programeve sociale të strehimit, që përbën edhe qëllimin e natyrshëm të tij.

 

REAGIM PUBLIK: TË PARANDALOJMË DHUNËN DUKE DENONCUAR “PERNDJEKJEN”

 

“Rrjeti i Monitorimit kundër Dhunës me Bazë Gjinore” paraqet këtë reagim në emër të 25 organizatave të shoqërisë civile, për të dënuar publikisht dhunën e ushtruar ndaj të rejave e të rinjve, si dhe për të drejtuar këtë thirrje për parandalimin e ndëshkimin e saj.

 

SI TË PËRDORIM STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR NJË LITIGIM STRATEGJIK!

 

Kjo praktikë është në përputhje me rekomandimet e GREVIOs për Shqipërinë, mekanizëm i cili kërkon nga shteti shqiptar që në një vendim gjyqësor që vendos për çështje familjare ku dhuna është prezente si për shembull, në rastet e zgjidhjes së martesës si në rastin e A.D., gjykatat ti kushtojnë rëndësi të veçantë dhunës në familje, duke vlerësuar interesin më të lartë të fëmijës.

 

SË BASHKU SOT NË DURRËS DUKE INFORMUAR QYTETARËT MBI TË DREJTAT LIGJORE

 

Pjesëmarrësit në takim u informuan mbi shërbimet që ofron Qendra e Ndihmës Ligjore Falas pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor në Durrës, çështje të aksesit të viktimave të dhunës me bazë gjinore në sistemin e drejtësisë sipas ligjit 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, të drejtat e viktimave të krimit, etj.

 

AJO QUHET N.A. PËRFITUESE E SHËRBIMIT LIGJOR FALAS OFRUAR NGA QNL, DHE BASHKË ME TË, NE KEMI NJË HISTORI PËR TË TREGUAR

 

N.A., përfituese e shërbimit ligjor falas ofruar nga QNL: “Shërbimi i ofruar nga avokatet e QNL ka qenë shumë jetik në lidhje me problemet e mia ligjore”.

 

PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT NË BASHKINË ROSKOVEC DHE ZONAT RURALE NË KËTË BASHKI

 

Qendra “Gruaja, Komuniteti, Mjedisi” në bashkëpunim me Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare ju ftojmë të merrni pjesë në aktivitetin ndërgjegjësues me temë, “Parandalimi i gjuhës së urrejtjes, dhunës, përjashtimit dhe diskriminimit të komunitetit rom-kontribut për një shoqëri pa ekstremizëm të dhunshëm dhe radikalizëm”.

 

FTESË - QASJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE NË SHKODËR ME ÇËSHTJET E PARAQITURA NGA KOMITETI CEDAW DHE GREVIO NË RAPORTET PËR SHQIPËRINË

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) ka kënaqësinë t’ju ftojë të merrni pjesë në sesionin informues me temë “Qasja e organizatave të shoqërisë civile në Shkodër me çështjet e paraqitura nga Komiteti CEDAW dhe GREVIO në raportet për Shqipërinë”.

 

DËSHTIMI I RADHËS NË PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN E VIKTIMAVE TË DHUNËS ME BAZË GJINORE!

 

Deklaratë e Anëtarëve të Rrjetit të monitorimit kundër dhunës me bazë gjinore.

 

RAPORTI I GREVIOS PËR SHQIPËRINË-PLAN VEPRIMI PËR ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE QË PUNOJNË KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE DHE DHUNËS NË FAMILJE

 

Ky raport i Grupit të Ekspertëve mbi Veprimin kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (GREVIO), vlerëson masat legjislative dhe masat e tjera të ndërmarra në zbatim të dispozitave të Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje.

 

“VËZHGIMET PËRFUNDIMTARE TË KOMITETIT CEDAW DHE RAPORTI I GREVIOS PËR SHQIPËRINË-PLANE VEPRIMI PËR ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE QË PUNOJNË KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE DHE DHUNËS NË FAMILJE”

 

Kjo tryezë u organizua në kuadrin e projektit “Ngritja e një rrjeti të organizatave jofitimprurëse për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”, zbatuar nga QNL. Projekti financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN WOMEN.

 

THIRRJE PËR POZICIONIN “EKSPERT KOMUNIKIMI”

 

Kjo thirrje kryhet në kuadrin e zbatimit të projektit “Ngritja e një platforme të organizatave jofitimprurëse dhe rrjeteve për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe kundër dhunës në familje në Shqipëri”; Ky projekt financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN Women.

 

QENDRA E NDIHMËS LIGJORE FALAS PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR NË DURRËS

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare po zbaton projektin, “Fuqizimi i grupeve të varfra dhe të margjinalizuara përmes ofrimit të ndihmës juridike falas dhe edukimit ligjor, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës”, me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim PNUD dhe fonde të Qeverisë së Turqisë.

 

QENDRA PËR NISMA LIGJORE QYTETARE (QNL) ËSHTË VLERËSUAR SI SHEMBULL I NJË PREJ ORGANIZATAVE ME MË SHUMË NDIKIM NË FUSHËN E SHËRBIMEVE SOCIALE NË SHQIPËRI

 

Ky vlerësim është bërë nga ERSTE Shtifung studies, "Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities", mars 2017.

 

EKZEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE - KUSHT PËR MBROJTJEN DHE RESPEKTIMIN E TË DREJTAVE EKONOMIKE NË FAMILJE

 

Ky raport-analizë u bë i mundur falë mbështetjes së ofruar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) me fonde të qeverisë së Suedisë. Idetë e shprehura nga autorët e këtij botimi, nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht qëndrim-in e UNDP-së apo të Qeverisë suedeze.

 

TRAJNIME TË SPECIALISTËVE PËR TË DREJTAT E PRONËSISË NË KËNDVËSHTRIMIN GJINOR NË TIRANË E ELBASAN

 

Këto trajnime u organizuan nga QNL në kuadrin e zbatimit të projektit “Mbështetje aksesit të grave në të drejtat pronësore përmes rritjes së nivelit të informacionit, këshillimit ligjor dhe ndërgjegjësimit”, me mbështetjen e Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN WOMEN).

 

MBËSHTETJE PËR AKSESIN E GRAVE NË TË DREJTAT E PRONËSISË

 

Udhëzues praktik për profesionistët e drejtësisë.

 

DISKRIMINIMI I SHUMËFISHTË DHE MEKANIZMAT LIGJORË PËR PARANDALIMIN E TIJ

 

Ky raport u hartua me mbështetjen e Civil Rights Defenders, me fonde të qeverisë suedeze përmes programit “Rritja e qasjes në liri dhe drejtësi në Shqipëri”.

 

ROLI I ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE NË ADRESIMIN E DISKRIMINIMIT TË SHUMËFISHTË

 

Tryezë e rrumbullakët.

 

ADRESIMI I DISKRIMINIMIT TË SHUMËFISHTË PËRMES LITIGIMIT STRATEGJIK

 

Rasti i veçimit të fëmijëve romë në shkollën “Avdyl Avdia”, Moravë, Berat.

 

PROJEKT-LIGJI 'PËR NISMËN LIGJVËNËSE POPULLORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË' DHE RELACIONI SHOQËRUES

 

Janë të mirëpritura pyetje ose sugjerime për këtë projekt-ligj në rubrikën Pyetje për Avokatin, si dhe në adresën tonë në Facebook.

 

NGA SESIONI I 64 I KOMITETIT CEDAW

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare mori pjesë në sesionin e 64 të Komitetit CEDAW, në të cilin u shqyrtua raporti i Katërt Periodik Kombëtar i shtetit shqiptar.

 

RAPORT MBI GJETJET KRYESORE NGA MONITORIMI I VENDIMEVE TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË, ME OBJEKT ZGJIDHJEN E MARTESËS DHE RREGULLIMIN E PASOJAVE TË SAJ (JANAR-DHJETOR 2014)

 

Përgatitja e këtij raporti u mbështet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Qeveria e Suedisë.

 

AKTIVITETE KRYESORE

 

Ndihmë ligjore për grupet në nevojë, në veçanti, për grate e dhunuara nga dhuna e ushtruar në familje ose jashtë saj, për gratë e trafikuara si dhe për gratë e varfra; përmes këshillimeve ligjore..  I plote


Nisma ligjore qytetare, me qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor dhe praktikave institucionale, si dhe bashkëpunimi me organizata të tjera për këto veprimtari...  I plote


Monitorimi i zbatimit të ligjeve dhe projektligjeve parë në prespektivën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive kushtetuese, si dhe në perspektivën gjinore...  I plote

 

 


Adresa: Rr. "Vaso Pasha", Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.

P.O BOX 1549, Tel +355 4 240 933, Fax +355 4 241 914
E-mail: avokatore@albmail.com