"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

DEKLARATA
 2011
   

06.01.2011

    HOTLINE DHE SHERBIME TE TJERA PER VIKTIMAT E TRAFIKIMIT  NGA QNL

    Tel në nr.+355 4 2259795 dhe/ose +355 4 2241914

 2009
   

07.11.2009

Deklaratë mbi raportin monitorues për zbatimin e ligjit”Për masa kundër dhunës në marrëdhëniet familjare”

05.10.2009

Fjala e Prof.Aurela Anastasit në séancën plenare të “Takimit mbi Zbatimin e Dimensionit Human 2009”, organizuar në Varshavë

08.03.2009

Rrjeti Shqiptar kundër Dhunës me  Bazë Gjinore dhe Trafikimit

Rritje e pjesëmarrjes së gruas në vendimmarrje është bërë imediate. Shqipëria është e vonuar

Rrjeti  Shqiptar kundër Dhunës me Bazë Gjinore dhe Trafikimit, në përkujtim të 8 Marsit, Ditës Ndërkombëtare të Gruas, përshëndet të gjitha ato gra dhe vajza, si dhe atë pjesë të shoqërisë dhe shtetit shqiptar që punon e lufton çdo ditë, për të rritur respektin e të drejtave dhe të dinjitetit të tyre në të gjitha fushat: në familje, në punë, në arsim, art e krijimtari, si dhe në jetën politike.

   

ARTIKUJ TE BOTUAR
25.05.2012    GARANTIMI I PËRFAQËSIMIT GJINOR TË BARABARTË NE REFORMEN ZGJEDHORE

Emërimi i gjyqtarëve, si çështje e rëndësishme  kushtetuese

Nga PROF.AS. AURELA ANASTASI

(Botuar në Revistën "Ligji mundësi zhvillimi për gratë", nr 15)

A do te kete lista te zgjedhesve -studente?

  DEKLARATA - ARKIV

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914