Qendra e Ndihmës Ligjore Falas, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Ndihmë juridike për individët në nevojë në Qendrën e Ndihmës Ligjore Falas pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Diskriminimi i shumëfishtë dhe mekanizmat ligjorë për parandalimin e tij"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të Drejtat Pronësore dhe Gruaja"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...


THIRRJE PËR POZICIONIN “EKSPERT KOMUNIKIMI”

 

Kjo thirrje kryhet në kuadrin e zbatimit të projektit “Ngritja e një platforme të organizatave jofitimprurëse dhe rrjeteve për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe kundër dhunës në familje në Shqipëri”; Ky projekt financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN Women.

 

QENDRA E NDIHMËS LIGJORE FALAS PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR NË DURRËS

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare po zbaton projektin, “Fuqizimi i grupeve të varfra dhe të margjinalizuara përmes ofrimit të ndihmës juridike falas dhe edukimit ligjor, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës”, me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim PNUD dhe fonde të Qeverisë së Turqisë.

 

QENDRA PËR NISMA LIGJORE QYTETARE (QNL) ËSHTË VLERËSUAR SI SHEMBULL I NJË PREJ ORGANIZATAVE ME MË SHUMË NDIKIM NË FUSHËN E SHËRBIMEVE SOCIALE NË SHQIPËRI

 

Ky vlerësim është bërë nga ERSTE Shtifung studies, "Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities", mars 2017.

 

EKZEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE - KUSHT PËR MBROJTJEN DHE RESPEKTIMIN E TË DREJTAVE EKONOMIKE NË FAMILJE

 

Ky raport-analizë u bë i mundur falë mbështetjes së ofruar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) me fonde të qeverisë së Suedisë. Idetë e shprehura nga autorët e këtij botimi, nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht qëndrim-in e UNDP-së apo të Qeverisë suedeze.

 

TRAJNIME TË SPECIALISTËVE PËR TË DREJTAT E PRONËSISË NË KËNDVËSHTRIMIN GJINOR NË TIRANË E ELBASAN

 

Këto trajnime u organizuan nga QNL në kuadrin e zbatimit të projektit “Mbështetje aksesit të grave në të drejtat pronësore përmes rritjes së nivelit të informacionit, këshillimit ligjor dhe ndërgjegjësimit”, me mbështetjen e Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN WOMEN).

 

MBËSHTETJE PËR AKSESIN E GRAVE NË TË DREJTAT E PRONËSISË

 

Udhëzues praktik për profesionistët e drejtësisë.

 

DISKRIMINIMI I SHUMËFISHTË DHE MEKANIZMAT LIGJORË PËR PARANDALIMIN E TIJ

 

Ky raport u hartua me mbështetjen e Civil Rights Defenders, me fonde të qeverisë suedeze përmes programit “Rritja e qasjes në liri dhe drejtësi në Shqipëri”.

 

ROLI I ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE NË ADRESIMIN E DISKRIMINIMIT TË SHUMËFISHTË

 

Tryezë e rrumbullakët.

 

ADRESIMI I DISKRIMINIMIT TË SHUMËFISHTË PËRMES LITIGIMIT STRATEGJIK

 

Rasti i veçimit të fëmijëve romë në shkollën “Avdyl Avdia”, Moravë, Berat.

 

PROJEKT-LIGJI 'PËR NISMËN LIGJVËNËSE POPULLORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË' DHE RELACIONI SHOQËRUES

 

Janë të mirëpritura pyetje ose sugjerime për këtë projekt-ligj në rubrikën Pyetje për Avokatin, si dhe në adresën tonë në Facebook.

 

NGA SESIONI I 64 I KOMITETIT CEDAW

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare mori pjesë në sesionin e 64 të Komitetit CEDAW, në të cilin u shqyrtua raporti i Katërt Periodik Kombëtar i shtetit shqiptar.

 

RAPORT MBI GJETJET KRYESORE NGA MONITORIMI I VENDIMEVE TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË, ME OBJEKT ZGJIDHJEN E MARTESËS DHE RREGULLIMIN E PASOJAVE TË SAJ (JANAR-DHJETOR 2014)

 

Përgatitja e këtij raporti u mbështet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Qeveria e Suedisë.

 

NISMA LIGJVËNËSE POPULLORE SI MJET I DEMOKRACISË SË DREJTPËRDREJTË, NEVOJA PËR RREGULLIMIN E SAJ LIGJOR

 

Botuar në revistën “Kuvendi”, Nr.4, 2015

 

ZBATIMI DHE FORCIMI I NISMAVE LIGJVËNËSE QYTETARE, PËRMES PËRMIRËSIMEVE LIGJORE DHE RRITJES SË AKTIVIZMIT TË SHOQËRISË CIVILE

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) është duke zbatuar projektin me titull “Zbatimi dhe forcimi i nismave ligjvënëse qytetare të parashikuara në kushtetutë, përmes përmirësimeve ligjore dhe rritjes së aktivizmit të shoqërisë civile”, me mbështetjen e Fondacionit “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” (SOROS).

 

AKTIVITETE KRYESORE

 

Ndihmë ligjore për grupet në nevojë, në veçanti, për grate e dhunuara nga dhuna e ushtruar në familje ose jashtë saj, për gratë e trafikuara si dhe për gratë e varfra; përmes këshillimeve ligjore..  I plote


Nisma ligjore qytetare, me qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor dhe praktikave institucionale, si dhe bashkëpunimi me organizata të tjera për këto veprimtari...  I plote


Monitorimi i zbatimit të ligjeve dhe projektligjeve parë në prespektivën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive kushtetuese, si dhe në perspektivën gjinore...  I plote

Spot publicitar per luften kunder korrupsionit

Get Flash to see this player.

 

Dhuna ne Familje

Get Flash to see this player.

 

 


Adresa: Rr. "Vaso Pasha", Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.

P.O BOX 1549, Tel +355 4 240 933, Fax +355 4 241 914
E-mail: avokatore@albmail.com