"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare

ORGANIGRAMA

 

STAFI i Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare

 

Anëtarët e Stafit:

 

Prof.Dr.Av. Aurela Anastasi

Drejtore e Ekzekutive

 

Besa Saraci

Avokate

 

Av. Aurela Bozo(MA)

Avokate. Koordinatore e projekteve 
 

Iris Aliaj

Avokate 
 

Jonida Gezka

Avokate

Skuadrat Pro bono

 

Studentë dhe ish-studentë të Fakulteteve të Drejtësisë, të trajnuar për të ndihmuar personat në nevojë. Deri tani, në këto skuadra kanë marrë pjesë studentë të të Universitetit të Tiranës, Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë dhe UFO University

 

Anëtarët e skuadrave pro bono janë përfshirë në mënyrë aktive në ofrimin e këshillimeve ligjore, përgatitjes së akteve, edukimit ligjor për komunitetin, si dhe monitorimin e zbatimit të legjislacionit, nën kujdesin e avokatëve të Qendrës.

 

Pranë Qendrës ofrojnë kontributin e tyre edhe studentë të Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, të cilët kryejnë praktikat mësimore.

Stafi ynë është i përbërë nga avokatë, punonjës socialë e sociologë.

  • Për periudhën qershor 2008- shkurt 2009,  207 kliente kanë përfituar shërbime ligjore e psiko-sociale pranë Qendrës sonë;

  • 33.3% e tyre, janë përfaqësuar në gjykatë me avokatet e qendrës dhe 66.7% prej tyre, kanë përfituar këshillime juridike dhe mbështetje psiko-sociale.

  • Ndër çështjet gjyqësore që janë përfaqësuar në gjykatë, 30.4% kanë qënë urdhra mbrojtjeje nga dhuna në familje, 36.2% zgjidhje martese dhe, 33.4% çështje të tjera.

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914