Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore

INFORMACION:

HOTLINE DHE SHERBIME TE TJERA PER VIKTIMAT E TRAFIKIMIT NGA QNL

Tel në nr.+355 4 2259795 dhe/ose +355 4 2241914

Me mbështetjen e Komisionit Evropian, në kuadrin e Programit IPA 2008, Mbështetje për veprimet në partneritet, “Luftë kundër korrupsionit, Krimit të organizuar dhe trafikimit”, Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në bashkëpunim me AIRE, ASTRA, Open Gate po zbaton projektin “Veprim në partneritet kundër Trafikimit të qenieve njerëzore në Evropën Juglindore”. Ky projekt po zbatohet në Mbretërinë e Bashkuar, Maqedoni, Serbi dhe Shqipëri.

Një nga komponentët kryesorë të aktivitetit në kuadrin e këtij projekti është mbështetja konkrete për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore dhe personat në rrisk trafikimi.

NË KUADRIN E MBËSHTETJES KONKRETE OFROJMË SHËRBIME LIGJORE FALAS, SHËRBIME MJEKSORE DHE TERAUPETIKE PËR VIKTIMAT E TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE.

NJË VIKTIMË E TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE, NJË PERSON NË RRISK TRAFIKIMI, NJË ORGANIZATË JOFITIMPRURËSE QË PUNON PËR ADRESIMIN E TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE MUND TË TELEFONOJE:

NË NR. +355 4 2259795 DHE NR. +355 4 2241914 PËR TË KËRKUAR ASISTENCË NGA PROFESIONISTË.

NË VARËSI TË NEVOJAVE TË RASTIT KONKRET TË TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE, QNL DO TË OFROJË SHËRBIM LIGJOR FALAS PËRMES AVOKATEVE TË QENDRËS, SHËRBIM MJEKSOR DHE SHËRBIM TERAUPETIK PËRMES PARTNERËVE TË SAJ.

Përmes këtij projekti adresohen përpjekjet për të forcuar rolin e shoqërisë civile në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore në Serbi, Maqedoni dhe Shqipëri përmes partneritetit të qëndrueshëm me organizata në Mbretërinë e Bashkuar.

Në fokus mbetet forcimi i kapaciteteve të organizatave partnere për të monitoruar mekanizmat kombëtarë të referimit dhe për të raportuar mbi progresin e vendeve përmes raporteve. Eshtë menduar se rastet specifike të viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore janë treguesit më të mirë të efektivitetit të sistemeve të mbështetjes së ofruar për viktimat si dhe për të identifikuar dobësitë e sistemeve. Janë intervistuar disa viktima të trafikimit të qenieve njerëzore për të vlerësuar efektivitetin e hapave të ndërmarrë nga shteti shqiptar në adresimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe do të vazhdoje ky proces. Me përfundimin e raporteve, rezultatet do të ndahen dhe krahasohen në një Tryezë të Rrumbullakët.

Një fushatë advokasie gjithashtu do të organizohet në zbatim të këtij projekti.

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009