Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore
 

Studime dhe PUBLIKIME

 

?LIGJI:  Mundësi Zhvillimi për Gratë?(revistë periodike tre-mujore). Numri i parë dalë në Mars të vitit 2001 dhe numri i fundit, Nr.1 (18), mars 2008.

  • Institucionet Shqiptare për Mbrojtjen e gruas nga dhuna në Familje (përgatitur në kuadër të projektit rajonal ? Mbështetje për të drejtat e grave në ballkanin Perëndimor?  Tiranë, 2006).

  • Standartet ndërkombëtare në Lidhje me dhunën në familje dhe zbatimin e tyre në vendet e Ballkanit Perëndimor (rezultat i projektit ?Mbështetje për të drejtat e grave në ballkanin Perëndimor?) Beograd, 2006.

  • Organet e drejtësisë në luftën kundër korrupsionit. (Ky botim është përgatitur me mbështetjen e popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar. U përgatit nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në kuadër të Programit të Shtetit Ligjor të USAID-it)

  • ?Për një zbatim sa më të mirë të ligjit në mbrojtje të viktimave të dhunës në familje nga organet e drejtësisë?.
    (Ky botim u realizua në kuadër të projektit ?Të përmirësojmë punën e organeve të procedimit dhe të gjykatës, përsa i përket zbatimit sa më të mirë të ligjeve që ndëshkojnë dhe parandalojnë dhunën në familje?, mbështetur nga Komisioni Europian).

  • Ekspertët e Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare kanë kontribuar me artikuj të ndryshëm shkencorë në përgatitjen e botimeve të ndryshme si ?Transparenca një rrugë drejt besimit të publikut?, etj.

Raporte

Raport ?Mbi zbatimin e Ligjit Nr.9669, datë 18.12.2006, ?Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare?.

 

 Përgatitje e raporteve: raporte alternative ose raportesh hije për çështje të ndryshme. Qendra jonë është bashkautore në raportin alternativ të OMCT-së për zbatimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Torturës.

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009