"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...


 

RAPORTE


 

 

24.01.2011 RAPORT- ZBATIMI I LIGJIT “PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”
21.06.2010 Raport mbi Zhvillimin dhe zbatimi i legjislacionit shqiptar, në luftë kundër trafikimit të qënieve njerëzore me fokus në mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave të viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore
30.04.2010 Raport mbi Zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore dhe Dhunës në Familje 2007-2010, si dhe ligjit “për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”
19.11.2009 Raport - zbatimi i ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. (Ligj nr. 9669, datë 18.12.2006)
26.08.2009 Raport vjetor, janar 2007 - dhejtor 2009

30.06.2008

MJETET LIGJORE QË OFRON LIGJI “PËR MASAT NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE” DHE NDIKIMI I TIJ NË LUFTËN KUNDËR KËTIJ FENOMENI

20.04.2007

ORGANET E DREJTESISE NE LUFTE KUNDER KORRUPSIONIT

 

  

 


Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914