Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore

 

ORGANET E DREJT?IS?N?LUFT? KUND? KORRUPSIONIT

 

Raport

 

Nga monitorimi i veprimtaris?s?organeve t?drejt?is?n? rrethet Tiran? Vlor? Shkod?,

p? ?shtjet penale q? lidhen me korrupsionin

(Periudha e monitorimit: 2004-2006)

 

Ky botim ?ht?p?gatitur n? shqyrtimin e Agjencis?s?Shteteve t?Bashkuara p? Zhvillim Nd?komb?ar. Ai u hartua nga Qendra p? Nisma Ligjore Qytetare n?kuadrin e programit t?USAID-it p? Shtetin Ligjor n?Shqip?i.

 

Raporti u realizua n?kuad? t?zbatimit t?projektit ?Rritja e aksesit t?shtetasve n?organet e drejt?is?p? zbatimin me efektivitet t?legjislacionit shqiptar, si mjeti m?i r?d?ish? n?luft? kund? korrupsionit?, financuar dhe mb?htetur nga Agjencia e Shteteve t?Bashkuara p? Zhvillim Nd?komb?ar, (USAID) me an?t?Programit t?Shtetit Ligjor1.

 

 

PARATH?IE

 

Raporti q?po paraqesim ?ht?rezultat i nj?pune 6-mujore monitoruese, n?kuadrin e zbatimit t?projektit: ?Rritja e aksesit dhe besimit t?qytetar?e n?organet e drejt?is?p?mes zbatimit efektiv t?legjislacionit shqiptar, si mjeti m?i r?d?ish? n?luft? kund? korrupsionit? Nisma p? t? monitoruar veprimtarin?e organeve t?drejt?is?n??shtjet q? lidhen me korrupsionin, ishte rrjedhoj?e problemeve dhe pik?yetjeve q?Qendra jon?haste p?dit?n?pun? e saj, lidhur me besimin e publikut p? t?denoncuar veprat korruptive dhe autor? e tyre pran?organeve t?drejt?is? P? m?tep?, vinim re se qytetar? i stigmatizonin dhe paragjykonin k?o organe, si organe t?prekura edhe ato vet?nga korrupsioni. Prandaj, monitorimi yn?pati si q?lim evidentimin e praktikave t? ndjekura nga Prokuroria dhe Gjykata, p? t?gjykuar dhe goditur veprat penale q?lidhen me korrupsionin (gjithsej 12 vepra penale), duke i b??ato t?njohura p? publikun. N?k??m?yr? mund t?ndikojm?n?rritjen e besimit t?publikut dhe n? informimin e k?ij t?fundit. Q?limi kryesor mbetet nxjerrja e konkluzioneve p? t?rritur mund?in?e shtetasve p? denoncimin e korrupsionit n?organet e drejt?is? dhe p? t?dh?? ndihmes?reale n?zbatimin me efektivitet t?legjislacionit shqiptar, si mjeti m?i r?d?ish? n?luft? kund? korrupsionit.

 

 

 

I plot?/a>

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009