Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore

AKTIVITETE

Pjesemarrje dhe kontribut ne draftimin dhe miratimin e akteve ligjore.

?         Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 7650, dt. 17.12.1992 "Per biresimet e te miturve nga shtetas te huaj dhe per disa ndryshime ne kodin e familjes".

?         Per disa shtesa ne ligjin nr. 7973, dt. 26.07.1995 "Per koncensionet dhe pjesemarrjen e sektorit privat ne sherbimet publike dhe infrastrukture".

?         Per nje ndryshim ne ligjin nr. 9062 dt. 08.05.2003 "Kodi i Familjes ".

?         Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 8950, dt. 10.10.2002 "Per Gjendjen Civile"

?         Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 7843, dt. 13.07.1994 "Per rregjistrimin e pasurive te paluajtshme".

?         Raport mbi Konventen Europiane per mbrojtjen e individeve dhe perpunimin automatik te te dhenave personale. Ligji nr.8517, dt.22.07.1999 "Per mbrojtjen e te dhenave personale".

?         Projekt-ligji "Per programet sociale dhe strehimin e banoreve te zonave urbane"

?         Ligji nr. 9198, dt. 26.02.2004, "Per nje shoqeri gjinore te barabarte".

?         Ligji nr.9049, dt.10.4.2003 "Per deklarimin dhe kontrollin e pasurive...."

?         Ligji nr.8689, dt. 16.11.2000 "Per parandalimin e perhapjes se infeksionit Hiv/Aids ne Republiken e Shqiperise ".

?         Raport mbi Projekt - ligjin "P? ratifikimin e Konvent? Evropiane mbi Kompensimin e Viktimave t?Krimeve t?Dhunshme"

?         Raport mbi Projekt - ligji p? nj?ndryshim n?ligjin nr. 8331 dat?21.04.1998, "P? ekzekutimin e vendimeve penale"

?         Raport mbi Projekt - ligjin p? nj?ndryshim n?ligjin nr. 8737 dat?12.02.2001, "P? organizimin dhe funksionimin e prokuroris?n?RSH"

?         Raport mbi projekt ligjin per ratifikimin e Protokollit te 12 "Per mbrojtjen e te drejtave dhe lirive themelore te njeriut".

?         "Per disa shtesa e ndryshime ne Kodin Penal te R.Sh."

?         Per ndryshime ne ligjin Nr.7682, dt.09.03.1993 "Per Faljen dhe Amnistine". 

?         Ligji nr.9669, date 18.12.2006, ?Per masat ndaj dhunes ne marredheniet familjare?.

?         Ligji nr.9970, date 24.07.2008, ?Per barazine gjinore ne shoqeri?.

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009