Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore

Fjala e Prof.Aurela Anastasit në séancën plenare të “Takimit mbi Zbatimin e Dimensionit Human 2009”, organizuar në Varshavë

 

05.10.2009

Fjala e Prof.Aurela Anastasit, Drejtore Ekzekutive e Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare në séancën plenare të “Takimit mbi Zbatimin e Dimensionit Human 2009”, në sesionin mbi trafikimin e qenieve njerëzore dhe zbatimin e Plan Veprimit të OSBE-së për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore.

 

Sesioni mbi trafikimin e qenieve njerëzore dhe zbatimin e Plan Veprimit të OSBE-së për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore, i “Takimit mbi Zbatimin e Dimensionit Human 2009”, u organizua me mbështetjen e OSBE/ODIHR, në Varshavë, Poloni në datë 1 Tetor 2009.

 

I plote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009