Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore

 

MJETET LIGJORE QË OFRON LIGJI “PËR MASAT NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE” DHE NDIKIMI I TIJ NË LUFTËN KUNDËR KËTIJ FENOMENI

 

Monitorimi i zbatimit të ligjit Nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, përmes monitorimit të vendimeve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Vlorë për lëshimin e urdhërave mbrojtës

 

Periudha e Monitorimit: 1.07.2007-30.04.2008

 

Ky raport është përgatitur nga studentët e skuadrës pro bono të Fakultetit të Drejtësisë, UFO University nën mbikqyrjen e ekspertëve të Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare1. Përgatitja e raportit është mundësuar me mbështetjen e popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID.

 

 

I. HYRJE

 

Zbatimi i ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, ka qenë dhe është ende një sfidë për avokatët dhe studentët anëtarë të skuadrave pro bono të ngritura pranë Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare në bashkëpunim me Fakultetet e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës dhe Universitetit jopublik UFO. Këto skuadra, nën drejtimin e ekspertëve të Qendrës, janë përfshirë në ofrimin e asistencës ligjore falas, për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare. Ata janë angazhuar së bashku, edhe në edukimin ligjor të komunitetit, në mënyrë të veçantë, në njohjen dhe përdorimin e mjeteve ligjore të parashikuara nga ky ligj, këshillimeve ligjore të viktimave dhe përgatitjen e akteve nën mbikëqyrjen e avokatëve të Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare.

 I plote

 

 

 

 

 

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009