Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore

 

Organet e Drejtesise ne Lufte kunder Korrupsionit

 

Ky raport ?ht?rezultat i nj?pune monitoruese dhe ?ht? p?gatitur n?kuadrin e zbatimit t?projektit "Rritja e aksesit dhe besimit t?shtetasve n?organet e drejt?is?p?mes zbatimit me efektivitet t?legjislacionit shqiptar, si mjeti m?i r?d?ish? n?luft? kund? korrupsionit". Monitorimi evidentoi praktikat e ndjekura nga Prokuroria dhe Gjykata e rretheve Tiran? Shkod? e Vlor?n?gjykimin dhe goditjen e veprave penale q?lidhen me korrupsionin gjat?viteve 2004-2006. Konkluzionet e dala nga monitorimi n?praktik? hetimore dhe at? gjyq?ore do t?ndihmojn?n?p?mir?imin e praktikave t? organeve t?drejt?is?si dhe t?organeve q?i kontrollojn?ato. Raporti p?fshin konkluzione t?r?d?ishme q?kan?dal?nga monitorimi n?aspektin gjinor, gj?q?ka sjell?nj?vizion t?ri t?analiz? n?k??k?dv?htrim.

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009